Stowarzyszenie HDK Maltański Legion

 

STATUT STOWARZYSZENIA HDK MALTAŃSKI LEGION

 

Uchwalony w dniu 16 maja 2019 roku na spotkaniu założycielskim w Sobótce

 

/tekst jednolity/

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie HDK Maltański Legion zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy:

 

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, wraz z późniejszymi zmianami);

 

2) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681, wraz z późniejszymi zmianami);

 

3) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873, wraz z późniejszymi zmianami);

 

4) oraz niniejszego Statutu.

 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy HDK Maltański Legion.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Lubin.

 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem honorowych krwiodawców oraz wolontariuszy, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.

 

2. Stowarzyszenie w swoich pracach na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka Stowarzyszenia za przestrzeganie zasad ideowych i programowych, przepisów Statutu, wykonanie podjętych zadań.

 

3. Stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo, rozwój idei krwiodawstwa oraz wolontariatu.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie używa loga, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

§ 8

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

2. Stowarzyszenie przywiązuje duże znaczenie do współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami krwiodawców. Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

 

1. Stowarzyszenie HDK Maltański Legion zrzesza honorowych dawców krwi oraz wolontariuszy celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskiwania nowych krwiodawców oraz szeroko rozumianego wolontariatu

 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie samodzielnie lub poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej :

 

1) dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;

 

2) organizuje pokazy pierwszej pomocy

 

3) prowadzi wolontariat;

 

4) ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi;

 

5) oddziaływuje na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o honorowym krwiodawstwie;

 

6) oddziaływuje na młode pokolenie i pozyskuje spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi oraz wolontariuszy;

 

7) podejmuje działania w celu zjednywania Stowarzyszeniu nowych

 

członków;

 

8) współdziała z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi i kulturalno - oświatowymi na swoim terenie;

 

9) podejmuje inne prace związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym związane z zapobieganiem i pomocą ofiarom wypadków drogowych i pomocą społeczną.

 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 

1) działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zdrowego trybu życia

 

2) Organizacja turniejów sportowych, koncertów, festynów, wyjazdów oraz spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenie

 

3) Organizacja akcji charytatywnych w ramach pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

 

4) Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji.

 

5) Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo.

 

6) Promocja i organizacja wolontariatu.

 

7) Udzielanie pomocy finansowej.

 

8) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

 

9) Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

 

§ 10

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

1) członków zwyczajnych;

 

2) członków wspierających;

 

3) członków honorowych.

 

4) członków nieletnich

 

§ 12

 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjmuje zasady ideowe, programowe i Statutowe Stowarzyszenia.

 

2. Przyjęcie do Klubu Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo.

 

§ 13

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

3. Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich.

 

§ 14

 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

 

 

 

§ 15

 

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

1. Członkiem niepełnoletnim może zostać osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę opiekunów prawnych na przynależność do stowarzyszenia.

 

2. Od członków niepełnoletnich nie pobierana jest składka członkowska

 

§ 17

 

1. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.

 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji

 

§ 18

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

 

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

 

4) nosić odznakę organizacyjną

 

5) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich

 

6) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia

 

7) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby.

 

§ 19

 

Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe i programowe Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

1) honorowo oddawać krew;

 

2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz w życiu organizacyjnym i społecznym;

 

3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym;

 

4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia;

 

5) uczestniczyć w zebraniach swojego Klubu HDK oraz w innych pracach Stowarzyszenia;

 

6) oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia;

 

7) przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom większości i wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia;

 

8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa;

 

9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązującew Stowarzyszeniu.

 

§ 20

 

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 18, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :

 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;

 

2) pozbawienia członkostwa przez Radę Okręgu lub Radę Klubu z powodu rażącego naruszenia obowiązujących zapisów Statutu Stowarzyszenia;

 

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

 

4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

 

2. Od uchwały Rady w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Od uchwały Walnego Zebrania członkowi przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania się do Kongresu. Odwołanie składa się na piśmie do Rady Głównej.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

 

§ 22

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 

Zarząd Stowarzyszenia,

 

Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata za wyłączeniem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona liczba osób, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma jednakową ilość głosów, a ilość wakatów wyklucza przyjęcie ich wszystkich do władz, należy zarządzić dodatkowe głosowanie na zainteresowanych kandydatów.

 

W przypadku wakatu we władzach Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod warunkiem wyrażenia przez tych kandydatów zgody. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

 

§23

 

Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

z inicjatywy własnej,

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

na pisemny wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd lub od złożenia wniosku.

 

§24

 

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§25

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.

 

Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

 

Wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do władz w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej minimum określonego w ich składzie na okres do zakończenia bieżącej kadencji.

 

Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem.

 

§26

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§27

 

Organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków wyłonionych poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

 

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu wzależności od potrzeb, Zarząd wybiera ze swego grona maksymalnie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Rzecznika Prasowego.

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

 

Zarząd działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

 

§28

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

1. Kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia.

 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

4. Składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem Członków raz na rok.

 

5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 

7. Organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

8. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

9. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

 

10. Przygotowanie regulaminów wewnętrznych.

 

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§29

 

Organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wyłonionych poprzez głosowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, który zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad drogą mailową wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 14 dni przed odbyciem posiedzenia.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, a przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

Komisja Rewizyjna działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

 

§30

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 

Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.

 

Kontrola merytoryczna przygotowanych przez Zarząd sprawozdań.

 

Składanie wniosków o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

Odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu.

 

Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia.

 

Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

Składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§31

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 

składki członkowskie,

 

darowizny,

 

zapisy,

 

spadki,

 

subwencje,

 

dotacje międzynarodowe, państwowe, gminne, od osób prawnych i fizycznych,

 

dochody z działalności gospodarczej,

 

dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 

dochody z ofiarności publicznej,

 

dochody ze sponsoringu,

 

dochody z udziałów,

 

dochody z lokat,

 

dochody z majątku Stowarzyszenia,

 

ruchomości,

 

nieruchomości,

 

wierzytelności.

 

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

 

ROZDZIAŁ V

 

Zmiany w Statucie i Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§32

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia Statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny..

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

§33

 

Wszelkie sprawy wynikające z działalności Stowarzyszenia, a nie ujęte w Statucie rozpatrywane będą przez władze Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

§35

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa regulujące działalność Stowarzyszenia oraz organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

§36

 

Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym walnym zebraniu członków 16.05.2019r.

 

§37

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl